MŪZA HOTEL

VIEŠBUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 • Į viešbutį atvykęs svečias privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 • Svečiui atvykus į viešbutį, jam yra pateikiama svečio kortelė, kurią būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenimis.
 • Individualių svečių atvykimas į viešbutį nuo 14:00 val., išvykimas iki 12:00val. (grupių išvykimas iki 11 val.)
 • Viešbučio administratorius, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis, o pabaigęs registraciją–grąžina asmens dokumentą svečiui.
 • Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių).
 • Viešbučio svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta.
 • Mokestis už apgyvendinimą mokamas pagal nustatytas kainas to laikotarpio kainininke (EUR).
 • Viešbučio svečiai, gyvenantys viešbutyje trumpiau nei visą parą (24val.) moka visos paros kainą nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.
 • Viešbučio svečiui pageidaujant ir ęsant galimybei, yra suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė viešbutyje pratęsiama iki 18 val.) už papildomą mokestį (50 procentų numerio paros kainos).
 • Išankstinės rezervacijos yra patvirtinamos iš anksto sumokėjus rezervacijos mokestį, kuris yra prilyginamas 50 procentų visos viešnagės vertės kainos (avansą).
 • Rezervacijos atšaukimo atveju taikomas anuliacijos mokestis lygus sumokėtam rezervacijos mokesčio dydžiui.
 • Svečiui, sumokėjusiam už viešbučio teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš viešbučio anksčiau negu buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami.
 • Atsisakius arba pavėlavus sumokėti rezervavimo mokestį, svečias yra apgyvendinamas viešbutyje bendrąja eilės tvarka.
 • Svečiui pavėlavus atvykti yra imamas mokestis už numerio faktinę prastovą.
 • Svečiai, pasiliekantys viešbučio numeryje (-iuose) po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti į viešbutį, pateikdami ATK arba galiojantį pasą ir sumokėti už apgyvendinimą.
 • Viešbutis dirba kasdien 24 valandas per parą.
 • Svečiai su gyvūnais turi įspėti administraciją iš anksto ir gyvūno šeimininkas turi įrodyti (pateikdamas gyvūno pasą), kad gyvūnas nėra agresyvus ir negali pakenkti kitiems viešbučio svečiams (už gyvūnų apgyvendinimą yra imamas papildomas mokestis).
 • Viešbutis pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis viešbučio naudojimosi taisyklėmis.
 • Dingus viešbučio inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.

VIEŠBUTYJE DRAUDŽIAMA

 • Stumdyti baldus (be administracijos pritarimo).
 • Laikyti viešbučio numeriuose lengvai užsidegančias medžiagas.
 • Gadinti viešbučio inventorių.
 • Viešbučio kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų nei viešbučio administratoriui yra nurodoma.
 • Sugedus viešbučio inventoriui nepranešti apie tai administracijai.
 • Palikti įjungtus elektrinius prietaisus.
 • Naudotis elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš administracijos ir iš anksto administracija yra įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).
 • Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius nepranešus iš anksto administracijai.
 • Laikyti agresyvius gyvūnus, galinčius pakenkti kitiems viešbučio svečiams.
 • Trukdyti kitiems viešbučio svečiams mėgautis poilsiu.
 • Nakties metu (22:00 – 7:00) triukšmauti ir neleisti miegoti kitiems viešbučio svečiams.
 • Rūkyti numeriuose yra griežtai draudžiama. Bauda – 50 Eurų. Jūsų saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios gaisro signalizacijos.
 • Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros numeriuose, o tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą viešbutyje.
 • Atsivesti pašalinių asmenų į viešbučio numerį neinformavus viešbučio administratoriaus.
 • Įsinešti į viešbučio teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.
 • Nesilaikyti viešbučio vidaus bendrųjų taisyklių.

VIEŠBUTYJE GYVENANTYS PRIVALO

 • Laikytis viešbučio bendrųjų naudojimosi taisyklių.
 • Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).
 • Išvykstant iš viešbučio paduoti durų raktą viešbučio administratoriui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta, perduoti užimamą kambarį.
 • Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių.
 • Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.
 • Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 • Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.
 • Jeigu yra kažkoks gedimas viešbučio svečio kambaryje būtina pranešti viešbučio administratoriui.
 • Viešbučio numerio raktas gali būti išduodamas tik viešbučio svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus numerio raktą bauda – 10 Eurų.
 • Viešbučio administracijoje, dviejų kompetentingų darbuotojų komitetas pasitaręs turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti viešbučio svečią(-ius) nepranešus iš anksto. Tokie veiksmai yra atliekami tik siekiant užtikrinti visų viešbučio svečių saugumą ir ramų poilsį.
 • Ekstremaliu atveju viešbučio svečiai privalo pirmiausia kreiptis į registratūrą tel.: +370 678 77783.

VIEŠBUČIO SVEČIŲ APTARNAVIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA

 • Pusryčiai Viešbutyje pateikiami kasdien nuo 9:00 iki 11:00.
 • Viešbučio kambarių tarnyba dirba nuo 8:00 iki 17:00 val.
 • Viešbučio patalpos, įrengimai, baldai ir patalynė turi būti švarūs ir tvarkingi.
 • Viešbučio personalas, netrukdydamas viešbučio svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.
 • Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip +18° C.
 • Viešbučio administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į viešbučio svečių gyvenamus numerius.
 • Viešbučio administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 6 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 • Viešbutis neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą numeryje.
 • Viešbučio svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas. LR įstatymų numatyta tvarka visi ginčai yra nagrinėjami Palangos miesto apylinkės teisme.

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

 • Viešbučio administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Viešbučio svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.

Iš viso viešbutyje yra 31 numeris:

 • 1 Liuksas dviejų aukštų, (du miegamieji + svetainė);
 • 4 liuksai, dviejų aukštų;
 • 4 mini liuksai, dviejų aukštų;
 • 18 dviviečių (2 kambariai pritaikyti neįgaliesiems);
 • 4 šeimyniniai, dviejų miegamųjų.

Kontaktai

Viešbutis "MŪZA HOTEL"
Adresas: Virbališkės takas 2, Palanga, Lietuva
Tel.:+370 678 77783; +370 676 02204
El. paštas: info@muzahotel.lt

Visa kontaktinė informacija